Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo chú trọng bồi dưỡng tay nghề cho sinh viên, tăng cường thời gian thực hành và bám sát nhu cầu thực tế xã hội.